حاج همت بزرگتر بود يا بزرگــ‌ــراه همت؟..........

كاش سردار سرجداي طلائيه بود ومي ديد كه به موازات بزرگراهي به نام او در دل شهر

مرام اش نيز به سينه ي شهروندان راهي بزرگ يافته است وچه بسيار كه ازيارو اغيار

 گذشته از اينكه به كدام تيره وتبارتعلق دارند، حاج همت را دوست مي دارند و

غبار از درون با ياد بزرگي او بيرون مي كنند. .حاج همت بيشتر دوست مي داشت كه جاي، در دل مردمان داشته باشد، فارغ از اينكه نامش بر در وديوار شهر باشد يانباشد...

تهران؛ اين شهر بي در وپيكر. گرچه شرق و غرب مشخصي ندارد، اما يك بزرگراه عريض، هر روز بر درازاي خود مي افزايد تا مگر شرق وغرب اين شهر مريض را به يكديگر وصل كند. نام اين بزرگره طويل«همت»است ؛ برگرفته ازنام سردار خيبر،حاج محمد ابراهيم همت. شايد حاج همت خود نيز نمي دانست كه باسالياني بعد از شهادت بزرگراهي در تهران به نامش

مي كنند

كاش سردار سرجداي طلائيه بود ومي ديد كه به موازات بزرگراهي به نام او دردل شهرمرام اش نيز به سينه ي شهروندان راهي بزرگ يافته و چه بسيار از يار واغيار؛گذشته از آنكه به كدام تيره وتبار تعلق دارند، حاج همت را دوست مي دارند وغبار از درون به ياد بزرگي او بيرون مي كنند.همين عشق به حاج همت است كه اورا صاحب دو مزار كرده است؛ مزاري در زادگاهش «شهرضا» ومزاري نمادين در شهر دراندشتي كه فرمانده لشكرش بود؛تهران.بهشت زهرا(س)قطعه ي سرداران

جوانان اما چنان بر سر مزار نمادين او فاتحه مي خوانند كه تو گويي سردار خيبر واقعا در در همين تهران مدفون است.

جوانان جنگ نديده اي كه كه متاثر ازخاطرات ياران جبهه رفته ، اگر چمران را عارف ترين واگر متوسليان را شجاع ترين فرمانده

مي دانند،از حاج همت هم تعبير به محبوبترين سردار مي كنند،تا اين فقط آويني نباشد كه قلعه ي قلبش را سردار خيبر فتح كرده باشد.

بااين حال همچنان شهروندان به حاج همت مي نازند ،شهر نيز بي نياز ازبزرگراه همت نيست وبراي تسهيل در تردد از شرق وغرب تهران،هرروز برطول اين بزرگراه مي افزايد.

بزرگراهي كه بي شباهت به به صاحب نام خودنيست،ودر اغلب امور به خود حاج همت رفته است:

حاج همت بي هيچ شك و شبهه اي، پرترددترين سردار جنگ بود. پيران اورا فرزند خود خطاب مي كردند وجوانان از او با عنوان«برادر همت» ياد مي كردند.حاج همت با اينكه سردار بود اما عمدتا در آغوش بسيجيان بود؛از حاج همت كم تر مي توان تصويري سراغ گرفت كه در محاصره ي بسيجيان نبوده باشد

او همين كه سخنراني اش تمام مي شد بدل به نگيني در حلقه ي انگشتري بسيجيان مي شد وازآنجا كه خاكي بود،گاه چنان در ميان افلاكيان فشرده مي شد كه دقايقي گم مي شد.علاقه ي بسيجييان به حاج همت اما تنها محدود به روز نمي شد؛وشب ها نيز در حسينيه ي دوكوهه،بساط همين بود.

بزرگراه همت نيز بي ترديد، پر تردد ترين بزرگراه شهر است.كمتر مي توان اين بزرگراه را خالي از انبوه وسايل نقليه مشاهده كرد.

عبور ومرور در اين بزرگراه همواره سنگين است ؛حتي در ساعات پاياني شب يا حتي در آغازين ساعتهاي روز، اين بزرگراه همچنان در محاصره ي وسايل نقليه است.

چيزي شبيه روياست كه بزرگراه همت،ترددي به سهولت داشته باشد.....

/ 0 نظر / 29 بازدید